principle of computer composition

1. 存储器的分类

存储器种类繁多,可从不同角度对存储器进行分类。

1.1 按在计算机中的作用(层次)分类

  1. 主存储器。
  2. 辅助存储器。
  3. 高速缓冲存储器。

1.2 按存储介质分类

按存储介质,存储器可分为磁表面存储器(磁盘、磁带)、磁心存储器半导体存储器(MOS 型存储器、双极型存储器)和光存储器(光盘)。

1.3 按存取方式分类

  1. 随机存储器(RAM)。
  2. 只读存储器(ROM)。
  3. 串行访问存储器。

1.4 按信息的可保存性分类

2. 存储器的性能指标

存储器有 3 个主要性能指标,即存储容量、单位成本和存储速度。